Peshitta

Peshitta
9世纪手稿
全名 Mappaqtâpšîṭtâ _
其他名称 Peshitta,Peshittâ,Pshitta,Pšittâ,Pshitto,Fshitto
完成圣经
出版
公元2世纪
翻译类型 叙利亚语言
宗教信仰 叙利亚基督教
ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܒ̣ܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܬ݂ ܫܡܲܝܵܐ ܘܝܵܬ݂ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܗ̣ܘܵܬ݂ ܬܘܿܗ ܘܒ݂ܘܿܗ ܘܚܸܫܘܿܟ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܗܘܿܡܵܐ ܘܪܘܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܪܲܚܦܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܸܡ̣ܲܪ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܸܗ̣ܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܗ̣ܘܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ
ܗܵܟ݂ܲܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܚܸܒ݂ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܠܲܒ݂ܪܸܗ ܝܼܚܝܼܕ݂ܵܝܵܐ ܢܸܬܸܠ ܕܟ݂ܿܠ ܡ̇ܲܢ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ ܒܸܗ ܠܵܐ ܢܹܐܒ݂ܲܕ݂ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܘܼܢ ܠܸܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ

Peshitta古典叙利亚ܦܫܺܝܛܬܳܐPšīṭta )是叙利亚传统教会的圣经的标准版本包括Maronite教堂迦勒底天主教堂叙利亚天主教堂叙利亚教会,叙利亚东正教教堂, Malankara Orthodox orthodox syrian教堂马拉巴尔独立叙利亚教会(托氏教会),锡罗 - 马兰卡拉天主教堂东方亚述教堂Syro-Malabar教堂

圣经奖学金中的共识虽然不是普遍的,但佩西塔的旧约是从圣经希伯来语翻译成叙利亚的,可能是在公元2世纪的公元前,而佩迪塔的新约是从希腊语中翻译而来的,可能是在希腊语中翻译成5世纪初。生产新约的Peshitta版本的问题可能永远不会回答。沃布斯的研究证明了这不是垃圾。这项新约最初排除了某些有争议的书彼得2约翰3约翰裘德启示录)已成为5世纪初的标准。这五本排除的书籍被添加到Harqel的Thomas的Harklean版本(AD 616)中。

词源

Peshitta源自叙利亚Mappaqtâpšîṭtâ (ܡܦܩܬܐ),字面意思是“简单版本”。但是,也可以将pšîṭtâtrance转换为“常见”(即对所有人来说)或“笔直”,以及通常的翻译为“简单”。叙利亚是东阿拉姆语的一种方言或一组方言,起源于埃德萨(Edessa) 。它写在叙利亚字母表中,并以多种方式被翻译成拉丁文脚本,生成了名称的不同拼写: PeshittaPeshittâ ,Pshitta, Pshitta ,Pšittâ, Pshittâ ,Pshitto, fshittofshitto 。所有这些都是可以接受的,但是Peshitta是英语中最常规的拼写。

历史简介

Peshitta从5世纪开始在东方广泛流通,并被叙利亚基督教的整体多样性所接受和尊重。它具有巨大的宣教影响力:亚美尼亚和格鲁吉亚的版本,以及阿拉伯语和波斯语,这不归功于叙利亚。著名的长'内斯托里亚平板电脑见证了8世纪叙利亚经文在中心的存在。 Peshitta最初是由Mardin的摩西(Moses of Mardin)带到西部的,Mardin是一位著名的叙利亚教会,他未能成功地为在罗马和威尼斯打印的工作寻求赞助人。然而,他成功地在1555年在维也纳的神圣罗马帝国帝国总理(Albert Widmanstadt)中找到了这样的赞助人。他承担了新约的印刷,皇帝的特殊类型成本不得不为其在叙利亚问题上发行而施放。 iMmanuel treamellius是convert依的犹太人,其奖学金对英国改革者和神灵非常有价值,并利用了它,并于1569年在希伯来语的信件中发表了叙利亚叙利亚新约。 1645年,加布里埃尔·西奥尼塔(Gabriel Sionita)为巴黎多格(Paris Polyglot)准备了《旧约的编辑王子》 ,1657年,整个佩西塔(Peshitta)在沃尔顿(Walton)的伦敦多格罗特(Walton's London Polyglot)找到了一个地方。长期以来,Peshitta最好的版本是John Leusden和Karl Schaaf的版本,它仍然被引用在符号“ Syrschaaf”或“ Syrsch”的符号下。

新约

在对马太福音1-14的详细检查中,格里亚姆发现,Peshitta仅与Textus Hocepus仅108次,而Codex Vaticanus持续了65次。同时,在137个情况下,它与两者都不同,通常在旧叙利亚和旧拉丁语的支持下,在31个情况下,它独自一人。

尤塞比乌斯(Eusebius)的声明说,赫吉普斯(Hegesippus 。叙利亚学者对新约的翻译表示赞赏,他们认为它是“谨慎,忠实和字面上的”,有时被称为“版本的女王”。

新约的关键版本

1905年《佩奇塔新约》的标准联合圣经协会是根据叙利亚菲利普·E·普西(Philip E. Pusey) (卒于1880年),乔治·格里亚姆(George Gwilliam )(卒于1914年)和约翰·格温(John Gwyn )编写的版本。这些版本包括Gwilliam&Pusey的1901年《福音的关键版》,Gwilliam的《 Acts的关键版》,Gwilliam&Pinkerton的Paul's Ispistles的关键版和John Gwynn的一般书信的关键版和后来的启示。此关键的Peshitta文本基于超过70位Peshitta和其他一些Aramaic手稿的整理。这个新约西方典范的所有27本书都包含在这个英国和外国圣经协会的1905年佩西塔(Peshitta Edition),以及通奸的Pericope (约翰福音7:53-8:11)。 1979年的叙利亚圣经联合圣经协会为其新约使用了相同的文本。在线圣经以希伯来语角色复制了1905年的叙利亚peshitta nt。

翻译

英语
  • 约翰·韦斯利·埃瑟里奇(John Wesley Etheridge) -佩斯托托(Peschito)或古代叙利亚叙利亚叙利亚语的四个福音书的字面译本,或者是古老的叙利亚叙利亚语:添加了剩下的书信和后来的叙利亚书籍,文字(1849)。
  • 詹姆斯·默多克(James Murdock) -新约,或《我们的主和上帝的圣福音书》,《弥赛亚耶稣》 (1851年)。
  • 乔治·M·拉姆萨(George M. Lamsa) - 《古代东方文本》(1933年)中的圣经- 根据佩西塔(Peshitta)的文字包含旧约和新约。这种翻译被称为LAMSA圣经。他还撰写了其他几本有关Peshitta和Aramaic首选的书籍,例如福音之光新约起源圣经的成语,以及新约评论。为此,一些著名的福音派新教传教士使用或认可了Lamsa圣经,例如口服罗伯茨比利·格雷厄姆威廉·M·布兰纳姆
  • Janet Magiera - Aramaic Peshitta新约翻译Aramaic Peshitta New Testament Translation - Messianic版本Aramaic Peshitta新约垂直线性(三卷)(2006年)。 Magiera与George Lamsa相连。
  • 国际方式-阿拉姆语 - 英语中间新约
  • 威廉·诺顿(William Norton) - 《白皮特- 基林》(Peshito-Syriac Text)的翻译,以及希腊文本,希伯来书,詹姆斯,1彼得和1约翰:peshito-syriac文本的介绍,并收到的介绍1881年的希腊文字英文每日翻译:在构成Peshito-Syriac Books的一部分的17个字母中。威廉·诺顿(William Norton)是佩蒂塔(Peshitta)的先知主义者,如他对希伯来书,詹姆斯,彼得和我约翰的翻译的介绍所示。
  • Gorgias Press - Antioch圣经,Peshitta文字和旧约,新约和伪经翻译。 35卷。
马拉雅拉姆语
  • Andumalil Mani Kathanar - Vishudha Grantham 。马拉雅拉姆语的新约翻译。
  • Mathew Uppani CM I - Peshitta圣经。马拉雅拉姆语(1997年)的翻译(包括旧约和新约)。
  • Arch-Corepiscopos Curien Kaniamparambil - Vishudhagrandham 。在马拉雅拉姆语中翻译(包括新书)。

手稿

尽管尚未找到物理证据,但18世纪的Maronite东方主义者朱塞佩·阿斯曼尼(Giuseppe Assemani)在他的书目东方说,在美索不达米亚发现了叙利亚福音书78年的叙利亚福音。

以下手稿在英国档案中:

也可以看看